مقدمه ای برای عکاسی , قسمت دوم
تاریخچه عکاسی _ مجله دیدنگار