دیدنگار یک بازار اجتماعی آنلاین است. جایی برای کار و کسب و گفتگو. تولیدکنندگان و فروشندگان از هر جای ایران می‌توانند با ساخت غرفه کسب‌وکار خودشان را راه بیندازند و فروشی راحت‎، امن و پررونق را تجربه کنند.

چرا کسب و کار در دیدنگار؟

درگاه پرداخت امن

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری،

ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺸﺘﺮی‌ﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی

ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار،

در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﺘﺎن را ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ و آﺳﺎن‌ﺗﺮ

ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ارﺳﺎل

را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف

ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

در ﺑﺎﺳﻠﺎم، ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

مراحل فروش در دیدنگار

پشتیبانی رایگان مشتریان شما

۷ روز هفته ۲۴ ساعت شبانه روز، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ، از ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ.

ﺳﻮاﻟﺎت ﻣﺘﺪاول

کارمزد دیدنگار چند درصد است؟

کارمزد دیدنگار به صورت توافقی می‌باشد.

برای ارسال سفارش چه کاری باید انجام دهم؟

سفارش را تولید و بسته‌بندی کرده و از طریق پست ارسال کنید، و تمامی این مراحل را در پنل مدیریت غرفه اعلام کنید.

هزینه‌های ارسال سفارش با چه کسی است؟

مشتری هنگام خرید از غرفه هزینه ارسال را نیز پرداخت می‌کند، اما مدیریت آن با غرفه‌دار است که در هنگام تسویه عین این مبلغ به غرفه‌دار تعلق می‌گیرد.

تسویه حساب دیدنگار با غرفه‌دارها چگونه است؟

تسویه حساب دو شرط دارد: ۱- مراحل سفارش تا انتها توسط غرفه‌دار ثبت شده باشد - حتماً بارکد پستی برای سفارش درج شده باشد ۲- رضایت مشتری روی سفارش ثبت شده باشد در این صورت حداکثر 5 روز کاری بعد از درخواست شما، دیدنگار با شما تسویه می‌کند.

شرایط و مزایای داشتن غرفه در دیدنگار برای فروشنده ها

داشتن فضای کاری برای تبلیغات محصول خود با بازدید روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر

امکان مشاهده فروش های انجام شده و نوشتن تبلیغات برای محصول خود برای

افزایش فروش با استفاده از قابلیت های افزونه دکان

دادن فضای ضبط ویدیو در استدیو دیدنگار برای ساخت فیلم های معرفی و نحوه

استفاده از محصولات فروشنده غرفه دار

اجتماعی برای افزایش فروش تدوین و انتشار ویدیو های معرفی محصول و قرار دادن آن ها در سایت و شبکه های

امکان تسویه حساب با فروشنده در بازه زمانی کوتاه (کمتر از سایت دیجی کالا و ترب باشد )